جشن زمزمه محبت

سشیمشنتسیبنتسی

جلسه هماهنگی جشن و سپاس دبیرستانهای دخترانه و پسرانه

به منظور ایجاد هماهنگی دربرگزاری مراسم جشن و سپاس دبیرستانهای دوره اول و دوم و دبستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) یزد جلسه هماهنگی برگزار گردید

در دومین جلسه سرفصلهای کلی برنامه های جشن و سپاس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد سین نهایی برنامه ها تا جلسه آینده آماده گردد.

همچنین مقرر شد این مراسم باتوجه به شیوع گسترده ویروس کرونا به صورت مجازی و در فضایی خاص برگزار گردد